Algemene voorwaarden
Muze Dans Borger 2023-2024
~danslessen~

Gewijzigd op : 15 augustus 2023

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het aanbod van Muze Dans Borger

Een lesperiode bestaat uit één maand.

Onze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie met betrekking tot uw rechten en plichten als lid, evenals onze beleidsrichtlijnen en procedures. Door uzelf of uw minderjarige kind in te schrijven bij Muze Dans Borger, verklaart u dat u de Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

2. Algemene voorwaarden – Kids, Jeugd- en Volwassenen Dans-abonnementen

2.1 inschrijving

 • De jeugd- & volwassenen dans-abonnementen zijn een overeenkomst tussen beide partijen van onbepaalde tijd waarbij de omschrijving van het abonnement de prijs bepaalt.
 • De jeugd- & volwassenen dans-abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, welke loopt vanaf datum van inschrijving. Alle jeugd- en volwassenen dans-abonnementen worden na de zomervakantie automatisch verlengd. Tenzij anders is afgesproken.
 • Inschrijving vindt plaats door het afsluiten van een abonnement via onze website. Bij bevestiging van uw online inschrijving gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Bestaande leden uit het voorgaande seizoen kunnen ook gebruik maken van de verkorte inschrijving via onze website. Hierbij zijn tevens deze algemene voorwaarden van toepassing
 • Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende dansles. Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor danslessen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 • Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat leden van het voorgaande dansjaar voorrang hebben bij plaatsing

2.2 betaling

Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele abonnementsgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van Muze Dans Borger blijft de klant verplicht het abonnementsgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.

 • Het abonnementsgeld is gebaseerd op één maand. De betaling van het verschuldigde lesgeld vindt plaats door middel van een factuur die wordt verstuurd naar het mailadres dat het lid heeft opgegeven tijdens de inschrijving. Dit mailadres dient als ons primaire communicatiemiddel voor facturering. 
 • Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun persoonlijke gegevens, inclusief het mailadres dat voor factureringsdoeleinden wordt gebruikt. Leden moeten ervoor  zorgen dat de gegevens correct en actueel zijn, zodat Muze Dans Borger tijdig kan informeren over abonnementskosten en andere relevante zaken.
 • De betaling van het lesgeld vindt plaats in maandelijkse termijnen.
 2.3 opzegging
 • Beëindiging van een overeenkomst gaat per opzegging. Opzegging dient door de danser per e-mail via administratie@muzedansborger.nl te geschieden.
 • Alle abonnementen van Muze Dans Borger zijn maandelijks opzegbaar. Bij de overgang van een lesperiode naar een volgende lesperiode is er een week ruimte voor opzegging met inachtneming van een maand opzegtermijn. Als een lid na deze tijd zijn abonnement wilt opzeggen, dan blijft de verplichting van betaling van kracht tot het einde van de aankomende lesperiode. Behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn

Langdurige ziekte of complicaties bij zwangerschap van het lid, waardoor het voor het lid medisch gesproken niet mogelijk is de danslessen af te ronden. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ ziekte

Bij overlijden van het lid. Hiervoor ontvangt Muze Dans Borger een bewijs in vorm van bijvoorbeeld een overlijdensakte

Wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Muze Dans Borger.

In deze gevallen is een restitutie van lesgeld eventueel mogelijk. Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Muze Dansstudio. Muze Dansstudio beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

2.4 Herroepingsrecht

 • Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten op afstand heeft een consument de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden binnen 7 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van het sluiten van het abonnement als 1e dag. 
 • Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van een abonnement vanwege het herroepingsrecht, indien niet wordt voldaan aan de uitzonderingen, door een e-mail te sturen naar administratie@muzedansborger.nl staat een duidelijke vermelding van:
 1. Voornaam en achternaam van het lid
 2. De les waarvoor een abonnement is afgesloten & welke dient te worden ontbonden
 3. Dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/het ontbinden van het abonnement binnen 7 dagen
 • Elke andere vorm van opzegging vanwege het herroepingsrecht zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte ontbinding vanwege het herroepingsrecht wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd. De ontbinding is alleen na bevestiging voltooid en definitief. 
 • Indien het lid al een bedrag betaald heeft, zal Muze Dans Borger dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door het lid is gebruikt tenzij het lid nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Bij ondertekening verklaart het lid of ouder/verzorger dat geen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht als de overeenkomst al is ingegaan. D.w.z. als al gebruik gemaakt is van het abonnement en de ingangsdatum is verstreken. Dit geldt ook indien het abonnement in gaat binnen 7 dagen na de dag van het sluiten van het abonnement; de herroepingstermijn stopt dan op het moment dat er gebruik is gemaakt van het abonnement

2.5 Aanbod

 • Bij inschrijving dient de volgende informatie bekend te zijn m.b.t. de gekozen danslessen abonnementen:
  • De globale inhoud van het abonnement
  • Het aantal lessen
  • De tijdsduur van een les
  • De lestijden
  • De aanvang van de danslessen
  • De frequentie van de lessen
  • Eventuele overige verplichtingen
 • De directie mag een lessen annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leden, langdurige ziekte, etc.
 • In geval van annulering voor aanvang van de dansles heeft het lid recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de danslessen plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 • De indeling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende les naar eigen inzicht ingedeeld. De indeling is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.
 • De indeling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden/lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over indeling is geen discussie mogelijk, Muze Dans Borger beslist hierin.
 • Muze dans Borger behoudt zich het recht om een aangepast lesrooster te bieden. Muze Dans Borger behoudt zich het recht om geen lessen aan te bieden voor een maximum van vier dagen per zes maanden, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.

2.6 Ziekte en afwezigheid

  • Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van overmacht zoals ziekte of plotselinge verhindering van de docent. Bij ziekte/ afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het abonnementsgeld vindt echter pas plaats als er meer dan vier lessen zijn vervallen per 4 lesperiodes.
  • Bij ziekte/ afwezigheid van de docent ontvangt het lid (mits bereikbaar & mits toestemming gegeven) bericht over uitgevallen lessen per een WhatsApp bericht en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan het lid ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. Daarnaast ontvangt het lid ook een e-mail met informatie (mits hiervoor toestemming is gegeven).
  • Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Muze Dans Borger  hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op het telefoonnummer. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van leden vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
  • De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een dansles.

2.7 Aansprakelijkheid

 • Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van Muze Dans Borger, geschiedt geheel voor risico van het lid.
 • De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van Muze Dans Borger of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van de dansschool.
 • De directie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/leerlingen en overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot onze locaties & tijdens onze activiteiten.
 • Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de directie hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Muze Dans Borger te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk

2. 8 Gegevens

  • Muze Dans Borger verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Muze Dans Borger via e-mail. 
  • De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Muze Dans Borger de betreffende dienst niet aanbieden. 
  • Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. Muze Dans Borger behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Muze Dans Borger dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Muze Dans Borger te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Beveiliging van Persoonsgegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of onbevoegd gebruik. Uw privacy en gegevensbeveiliging zijn voor ons van het grootste belang.

Uw Rechten

Onder de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van deze rechten of als u vragen heeft over hoe we uw gegevens verwerken.

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via administratie@muzedansborger.nl

Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. We raden u aan deze verklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

2.9 Overig

 • Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de leden zelf. De directie heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 • Het lid verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die Muze Dans Borger biedt tenzij het lid vooraf anders heeft gemeld bij Muze Dans Borger. Alleen met akkoord van Muze Dans Borger kan een lid zonder volledige gezondheidsverklaring deelnemen aan de danslessen.  
 • Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is het lid zelfverantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van het lid
 • Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen eenzijdig te wijzigen, mits deze wijzigingen redelijk zijn. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Het lid zal te allen tijde geïnformeerd worden over grote inhoudelijke wijzigingen.
 • Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Het lid wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. Het lid heeft bij verhoging van het lidmaatschap (behalve overheidsmaatregelen) het recht om het lidmaatschap per direct te beëindigen binnen 30 dagen na aankondiging.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 01-09-2023. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit jaar gaat het lid en lesgeld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Muze Dans Borger

Algemene voorwaarden
Muze Dans Borger 2023-2024
~Yoga lessen~

Gewijzigd op : 8 april 2024

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het aanbod van Muze Dans Borger

Een lesperiode bestaat uit één maand.

Onze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie met betrekking tot uw rechten en plichten als lid, evenals onze beleidsrichtlijnen en procedures. Door uzelf of uw minderjarige kind in te schrijven bij Muze Dans Borger, verklaart u dat u de Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

2. Algemene voorwaarden – Yogalessen

2.1 inschrijving

 • Alle yoga abonnementen en rittenkaarten zijn een overeenkomst tussen beide partijen van onbepaalde tijd waarbij de omschrijving van het abonnement de prijs bepaalt.
 • Alle yoga abonnementen en rittenkaarten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, welke loopt vanaf datum van inschrijving. Alle yoga abonnementen en rittenkaarten worden na de zomervakantie automatisch verlengd. Tenzij anders is afgesproken.
 • Inschrijving vindt plaats door het afsluiten van een abonnement via onze website. Bij bevestiging van uw online inschrijving gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Bestaande leden uit het voorgaande seizoen kunnen ook gebruik maken van de verkorte inschrijving via trainin platform. Hierbij zijn tevens deze algemene voorwaarden van toepassing
 • Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende yoga les. Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor yogalessen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 • Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat leden van het voorgaande lesjaar voorrang hebben bij plaatsing

2.2 betaling

 • Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele abonnementsgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van Muze Dans Borger blijft de klant verplicht het abonnementsgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
 • Het abonnementsgeld is gebaseerd op één maand. De betaling van het verschuldigde lesgeld vindt plaats door middel van een factuur die wordt verstuurd naar het mailadres dat het lid heeft opgegeven tijdens de inschrijving. Dit mailadres dient als ons primaire communicatiemiddel voor facturering. 
 • Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun persoonlijke gegevens, inclusief het mailadres dat voor factureringsdoeleinden wordt gebruikt. Leden moeten ervoor  zorgen dat de gegevens correct en actueel zijn, zodat Muze Dans Borger tijdig kan informeren over abonnementskosten en andere relevante zaken.
 • De betaling van het lesgeld vindt plaats in maandelijkse termijnen via automatische incasso
 2.3 opzegging
 • Beëindiging van een overeenkomst gaat per opzegging. Opzegging dient door het lid per e-mail via administratie@muzedansborger.nl te geschieden.
 • Alle abonnementen van Muze Dans Borger zijn maandelijks opzegbaar. Bij de overgang van een lesperiode naar een volgende lesperiode is er een week ruimte voor opzegging met inachtneming van een maand opzegtermijn. Als een lid na deze tijd zijn abonnement wilt opzeggen, dan blijft de verplichting van betaling van kracht tot het einde van de aankomende lesperiode. Behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn

Langdurige ziekte of complicaties bij zwangerschap van het lid, waardoor het voor het lid medisch gesproken niet mogelijk is de yogalessen af te ronden. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ ziekte

Bij overlijden van het lid. Hiervoor ontvangt Muze Dans Borger een bewijs in vorm van bijvoorbeeld een overlijdensakte

Wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Muze Dans Borger.

In deze gevallen is een restitutie van lesgeld eventueel mogelijk. Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Muze Dansstudio. Muze Dansstudio beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

2.4 Herroepingsrecht

 • Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten op afstand heeft een consument de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden binnen 7 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van het sluiten van het abonnement als 1e dag. 
 • Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van een abonnement vanwege het herroepingsrecht, indien niet wordt voldaan aan de uitzonderingen, door een e-mail te sturen naar administratie@muzedansborger.nl staat een duidelijke vermelding van:
 1. Voornaam en achternaam van het lid
 2. De les waarvoor een abonnement is afgesloten & welke dient te worden ontbonden
 3. Dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/het ontbinden van het abonnement binnen 7 dagen
 • Elke andere vorm van opzegging vanwege het herroepingsrecht zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte ontbinding vanwege het herroepingsrecht wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd. De ontbinding is alleen na bevestiging voltooid en definitief. 
 • Indien het lid al een bedrag betaald heeft, zal Muze Dans Borger dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door het lid is gebruikt tenzij het lid nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Bij ondertekening verklaart het lid of ouder/verzorger dat geen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht als de overeenkomst al is ingegaan. D.w.z. als al gebruik gemaakt is van het abonnement en de ingangsdatum is verstreken. Dit geldt ook indien het abonnement in gaat binnen 7 dagen na de dag van het sluiten van het abonnement; de herroepingstermijn stopt dan op het moment dat er gebruik is gemaakt van het abonnement

2.5 Aanbod

 • Bij inschrijving dient de volgende informatie bekend te zijn m.b.t. de gekozen abonnementen:
  • De globale inhoud van het abonnement
  • Het aantal lessen
  • De tijdsduur van een les
  • De lestijden
  • De aanvang van de lessen
  • De frequentie van de lessen
  • Eventuele overige verplichtingen
 • De directie mag een lessen annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leden, langdurige ziekte, etc.
 • De indeling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende les naar eigen inzicht ingedeeld. De indeling is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.
 • De indeling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden/lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over indeling is geen discussie mogelijk, Muze Dans Borger beslist hierin.
 • Muze dans Borger behoudt zich het recht om een aangepast lesrooster te bieden. Muze Dans Borger behoudt zich het recht om geen lessen aan te bieden voor een maximum van vier dagen per zes maanden, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.

2.7 Aansprakelijkheid

 • Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van Muze Dans Borger, geschiedt geheel voor risico van het lid.
 • De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van Muze Dans Borger of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van de dansschool.
 • De directie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/leerlingen en overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot onze locaties & tijdens onze activiteiten.
 • Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de directie hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Muze Dans Borger te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk

2.6 Ziekte en afwezigheid

  • Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van overmacht zoals ziekte of plotselinge verhindering van de docent. Bij ziekte/ afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het abonnementsgeld vindt echter pas plaats als er meer dan vier lessen zijn vervallen per 6 esperiodes.
  • Bij ziekte/ afwezigheid van de docent ontvangt het lid (mits bereikbaar & mits toestemming gegeven) bericht over uitgevallen lessen per een WhatsApp bericht en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan het lid ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. Daarnaast ontvangt het lid ook een e-mail met informatie (mits hiervoor toestemming is gegeven).
  • Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Muze Dans Borger  hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op het telefoonnummer. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van leden vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
  • Muze Dans Borger heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een yogales

2. 8 Gegevens

  • Muze Dans Borger verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Muze Dans Borger via e-mail.
  • De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Muze Dans Borger de betreffende dienst niet aanbieden.
  • Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. Muze Dans Borger behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Muze Dans Borger dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Muze Dans Borger te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Beveiliging van Persoonsgegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of onbevoegd gebruik. Uw privacy en gegevensbeveiliging zijn voor ons van het grootste belang.

Uw Rechten

Onder de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van deze rechten of als u vragen heeft over hoe we uw gegevens verwerken.

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via administratie@muzedansborger.nl

Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. We raden u aan deze verklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

2.9 Overig

 • Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de leden zelf. De directie heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 • Het lid verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die Muze Dans Borger biedt tenzij het lid vooraf anders heeft gemeld bij Muze Dans Borger. Alleen met akkoord van Muze Dans Borger kan een lid zonder volledige gezondheidsverklaring deelnemen aan de danslessen.
 • Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is het lid zelfverantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van het lid
 • Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen eenzijdig te wijzigen, mits deze wijzigingen redelijk zijn. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Het lid zal te allen tijde geïnformeerd worden over grote inhoudelijke wijzigingen.
 • Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Het lid wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. Het lid heeft bij verhoging van het lidmaatschap (behalve overheidsmaatregelen) het recht om het lidmaatschap per direct te beëindigen binnen 30 dagen na aankondiging.

3. Algemene voorwaarden – Yogalessen

3.1 Rittenkaart en Geldigheid

 • De rittenkaart voor 10 hatha yogalessen bij Muze Dans Borger kan tot 17 mei 2024 worden aangeschaft.
 • De kaart is geldig voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.
 • Na 17 mei 2024 is het niet langer mogelijk om de rittenkaart voor het gereduceerde tarief van €10,50 aan te schaffen. De nieuwe prijs zal €12,50 zijn voor een kaart met dezelfde voorwaarden

3.2 Afmelden voor Lessen

 • Deelnemers worden vriendelijk verzocht zich minimaal 2 uur voor aanvang van de les af te melden via de website Trainin. – https://muze-borger-company.trainin.app/
 • Indien een deelnemer zich tijdig afmeldt, wordt er geen “credit” in rekening gebracht. 

3.3 Te Late Afmeldingen

 • Indien een deelnemer zich niet tijdig afmeldt via de website Trainin, wordt de credit voor de les in rekening gebracht.
 • Afmeldingen via andere kanalen, zoals de appgroep, worden niet als geldig beschouwd.
 • Afmeldingen na het afgesproken tijdstip worden niet meegenomen, tenzij in het geval van een geldige uitzondering.

 

3.4 Geldige uitzondering

 •  In geval van bijzondere omstandigheden, zoals een ongeval of andere onvoorziene gebeurtenissen, kan een deelnemer worden vrijgesteld van de kosten voor een gemiste les.
 • Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor om documentatie op te vragen om de geldigheid van de reden te verifiëren.
 • Alleen onder deze bijzondere omstandigheden kunnen afmeldingen na het afgesproken tijdstip worden overwogen.

 

3.5 Algemene Bepalingen

 • Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen.
 • Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden bij aanschaf van de rittenkaart en deelname aan de lessen.
 • Door het aanschaffen van de rittenkaart en deelname aan de lessen bij Muze Dans Borger, gaat de deelnemer akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

 

3.6 Restitutiebeleid

 • De aangeschafte rittenkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld en kunnen niet worden geretourneerd voor een restitutie in contant geld, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • Uitzonderingen kunnen worden gemaakt in het geval van langdurige ziekte of blessures die het voor de deelnemer onhaalbaar maken om de 10 lessen binnen de geldigheidsperiode van 12 maanden te voltooien.
 • Muze Dans Borger behoudt zich het recht voor om documentatie op te vragen om de geldigheid van de reden te verifiëren voordat er eventueel restitutie wordt overwogen.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 8-04-2024. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit jaar gaat het lid en lesgeld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Muze Dans Borger